CK Bohema Reisen - new

Směnárna

1 EUR NÁKUP - CZK
1 EUR EINKAUF -CZK
1 EUR WE BUY - CZK
   
1 EUR PRODEJ - CZK
1 EUR VERKAUF - CZK
1 EUR WE SELL - CZK

Počasí

GO Parking

Parkování letiště Praha

Všeobecné podmínky/GDPR

Všeobecné podmínky pro účast na zájezdech CK BOHEMA REISEN podle ustanovení zákona č.159/99Sb.

1/Úvodní ustanovení - Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Hana Čechová Bohema reisen /dále jen CK Bohema reisen/ a zákazníkem se řídí ustanovením zákona č.159/99Sb.a občanského zákoníku č.40/64Sb.,ve znění pozdějších předpisů a je dále upraven těmito Všeobecnými podmínkami . CK Bohema reisen si vyhrazuje právo uvést ve vlastních prodejních materiálech /katalogy/ odlišné podmínky a specifikace,které mají přednost před těmito Všeobecnými podmínkami. CK Bohema reisen poskytuje objednané a řádně zaplacené služby všem zákazníkům.Osoby mladší 15let se mohou zúčastnit zájezdu jen v doprovodu zodpovědné osoby starší 18-ti let. Povinnost závazné rezervace-zaknihování zájezdu objednané služby ve prospěch zákazníka ze strany Bohema reisen vzniká okamžikem přijetí řádně vyplněné a podepsané cestovní smlouvy , prohlášením, že je zákazník seznámen s těmiito Všeobecnými podmínkami a prohlášením, že s nimi souhlasí a zaplacením 50%zálohy z ceny zájezdu. Doplatek ke složené záloze je zákazník povinen složit nejpozději do 30ti dnů před odjezdem na zájezd.Pro případ rezervace kratší než 30 dnů před plánovaným odjezdem je celková cena zájezdu splatná při podpisu cestovní smlouvy. Tyto všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem přijetí cestovní smlouvy ze strany CK Bohema reisen. Cestovní smlouva platí pro všechny osoby na ní uvedené. Za plnění smluvních závazků osob na cestovní smlouvě vyznačených ručí objednavatel jako za své vlastní.Pro rozsah smluvně sjednaných služeb je závazný rozsah služeb uvedených ve smlouvě. Rozsah změny služeb musí být uvedený písemně v doplňku ke smlouvě a zaplacený před jejich poskytnutím. Délka zájezdu je určena termíny uvedenými na cestovní smlouvě , odjezd a příjezd budou potvrzeny v cestovních pokynech 7 dní před odjezdem. Letecká přeprava je zajišťována s renomovanými leteckými společnostmi - charterovou nebo pravidelnou leteckou přepravou. U leteckých zájezdů je první a poslední den určen k přepravě klientů do jednotlivých destinací a nikoliv k vlastní rekreaci. Podle zvyklostí jsou klienti v den příjezdu ubytováni nejdříve ve 14.00 hodin a v den odjezdu musí opustit pokoje do 9.00 hodin.Časný příjezd či pozdní odjezd není důvodem k delšímu používání pokoje.Rozdělování pokojů probíhá zásadně ze strany smluvních partnerův místě ubytování. Za časové posuny počátku a konce čerpání služeb v rámci jednoho dne stejně jako služby nečerpané z titulu zpoždění dopravy nemůže CK Bohema reisen poskytovat záruky a žádnou náhradu.Zákazníci jsou povinni se dostavit na místo nástupu transferu 15 minut před plánovaným odjezdem.Pokud se zákazník včas nedostaví je povinnen si transfer zajistit sám na své náklady. Ceny zájezdů pořádaných CK Bohema reisen jsou smluvními cenami sjednanými dohodou mezi zákazníkem a CK Bohema reisen. Závazná cena je uvedena v cestovní smlouvě.Případnou změnu ceny je CK Bohema reisen povinna určit a písemně oznámit nejpozději 7 dní před plánovaným odjezdem. Katalogové ceny CK Bohema reisen jsou kalkulovány kursem zahraničních měn, který je platný v době, kdy se nabídka dává do tisku.V případě, že dojde ke zvýšení tohoto kursu o více než 10%,může dojít ke z výšení ceny o skutečný kursový rozdíl.O této změně bude zákazník neprodleně informován. Zákazník bere na vědomí, že při rezervaci poloviny dvoulůžkového pokoje, musí být napočítána přirážka k ceně jako za rezervaci jednolůžkového pokoje, pokud se další účastník nepřihlásí.Pokud nastanou nezaviněné okolnosti, které CK Bohema reisen brání poskytnout služby podle předem stanovených či sjednaných podmínek, je oprávněna provést odpovídající změny nebo zájezd zrušit.Takové změny oznámí CK Bohema reisen zákazníkovi bez zbytečného odkladu. Zákazník má v takovém případě právo na odstoupení od smlouvy a vrácení celé zaplacené částky bez stornopoplatků. Za závažnou změnu se nepovažuje změna ubytovacího zařízení pokud je ubytování poskytnuto ve stejné nebo vyšší kvalitě. Dojde-li vlivem povětrnostních nebo technickýcj podmínek ke změně /zpoždění/ odjezdu , vyhrazuje si CK Bohema reisen na změny trasy,dopravní společnosti či změny autobusu.V těchto případech CK Bohema reisen nenahrazuje služby, které nemohly být čerpány. Zrušení zájezdu zákazníkem a změny v rezervaci  - zákezník je oprávněn zrušit svou smlouvu kdykoliv před odjezden na zájezd. Zrušení musí být provedeno písemně  a doručeno do CK Bohema reisen. Stornopoplatky se účtují za každého jednoho přihlášeného zákazníka z celkové ceny zájezdu a za každého přihlášeného účastníka.: Více než 45 dní před začátkem zájezdu- skutečně vzniklé náklady nejméně však 1000,-Kč za osobu. 45-30 dní před začákem skutečně vzníklé náklady,nejméně však 10%/min.1000,-Kč/. 29 - 15 dní  skutečně vzniklé náklady,nejméně však 30% , 14-8dní  skutečně vzniklé náklady nejméně však 70%, 7-4dny  skutečně vzniklé náklady nejméně však 80%, 3dny a méně 100% ceny. Změna rezervace bude ze strany zákazníka provedena v případě, že tuto změnu bude možné realizovat za paušální poplatek 100,-Kč za jednu změnu za jednoho účastníka. Změny provedené v době kratší než 45 dnů před odjezdem lze ze strany CK Bohema reisen považovat za zrušení původní smlouvy a za novou objednávku. CK Bohema reisen je oprávněna v těch případech,kdy není dodržen  minimální počet účastníků zrušit zájezd nejpozdějí 10dnů před odjezdem. Ve výše uvedených případech nabídne CK zákazníkovi jiný termín nebo zájezd. Pro případ, že zájezd nebo jiná plnění neprobíhají dle smluvních podmínek, je zákaznik oprávněn provést reklamaci.Zákazník je povinnen své požadavky oznámit neprodleně tak, aby mohla být včas sjednána náprava na místě samém.Reklamaci zákazník uplatňuje nejprve u delegáta či průvodce, v místě konání zájezdu. Delegát zajistí poskytnutí náhradní služby. Nárok na reklamaci je nutné uplatnit nejpozději 1měsíc po skončení zájezdu. CK Bohema reisen ručí za správnost popisu a provedení služeb, neručí však za správnost údajů uvedených v prospektech, jejíž vydavatelem není. Každý zákaznik je osobně zodpovědný za dodržování pasových, celních předpisů. Všichni zákazníci jsou po celou dobu čerpání objednaných služeb pojištěni v souladu s ustanovením zákona č.159/99Sb.  Tyto Všeobecné podmínky platí pro účastníky zahraničních zájezdů CK Bohema reisen. Vstupují v platnost dnem 25.5.2018. Tyto Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí cestovní smlouvy. 

 

 

 

 

 

Vytvářím objednávku...